Overzicht

F23 Design specialiseert zich in het bouwen, ontwikkelen, onderhouden en optimaliseren van websites en het daarbij behorende webdesign.

Mocht uw interesse zijn gewekt na het bekijken van onze website dan nodigen wij u gaarne uit voor een vrijblijvend gesprek om te kijken of wij iets voor u en/of uw bedrijf kunnen betekenen.

Algemene Voorwaarden

f23d-plaatje-3.jpg f23d-plaatje-4.jpg f23d-plaatje-2.jpg f23d-plaatje-1.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN F23 DESIGN

Definities

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van F23 Design wordt gesloten.

Producten en diensten:

De door F23 Design te leveren producten en diensten, waarbij de Opdrachtgever informatie beschikbaar stelt welke via internet kan worden 

geraadpleegd en welke met gebruikers via internet kan worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld het registreren van domeinnamen; de productie, 

ontwikkeling, plaatsing en promotie van een website; het beheren van servers van F23 Design ten behoeve van de daarop via internet opgeslagen 

gegevens en programmatuur; datatransfer en internet toegang en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst:

Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van één of meer producten of diensten van F23 Design.

Artikel 1.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen F23 Design, en een Opdrachtgever waarop F23 Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met F23 Design, voor de uitvoering waarvan door F23 Design derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van F23 Design en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. F23 Design en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien F23 Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat F23 Design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Door ondertekening van een overeenkomst met F23 Design verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van F23 Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

Artikel 2.  Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van F23 Design zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  F23 Design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is F23 Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij F23 Design anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht F23 Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  F23 Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk, en ondertekend, binnen 14 dagen aan F23 Design wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en F23 Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het Opdrachtgever niet toegestaan om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren. 

 

Artikel 3.  Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen F23 Design en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever F23 Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. F23 Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. F23 Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  F23 Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door F23 Design of door F23 Design ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Levering geschiedt af bedrijf van F23 Design. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is F23 Design gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

 1. F23 Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan F23 Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan F23 Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan F23 Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan F23 Design zijn verstrekt, heeft F23 Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan F23 Design ter beschikking heeft gesteld. F23 Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat F23 Design is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. F23 Design zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is F23 Design gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen F23 Design bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van F23 Design op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan F23 Design een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens F23 Design gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van F23 Design daardoor direct of indirect ontstaan. Indien F23 Design met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is F23 Design niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij F23 Design alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op F23 Design rustende verplichting ingevolge de wet;  indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaam registratie en hosting kennen een minimale looptijd van 1 jaar en hebben een minimale opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. De overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een uiterlijke opzegtermijn van 2 maanden voor het verloop van de contractsdatum. F23 Design kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met F23 Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. F23 Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens F23 Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. F23 Design zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van F23 Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 4.  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. F23 Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst F23 Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van F23 Design kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is F23 Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van F23 Design kan worden gevergd. 
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van F23 Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien F23 Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien F23 Design tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is F23 Design gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 4. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is F23 Design gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door F23 Design, zal F23 Design in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor F23 Design extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij F23 Design anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het F23 Design vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van F23 Design op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten (schadevergoeding) daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de overeenkomst door F23 Design wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van F23 Design redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

 5. De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door F23 Design op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 35% van het resterende deel van het honorarium welke de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Voor de opzegging en verhuizing van domeinnamen geldt dat deze geschiedt middels een door de Opdrachtgever in te vullen en door F23 Design ter beschikking gesteld opzeggingsformulier en dat de bovenbedoelde opzegtermijn eerst dan in werking treedt nadat het betreffende document is ingevuld en door F23 Design is ontvangen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 2 kalendermaanden in acht te nemen.

 

Artikel 5.  Overmacht

 1. F23 Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop F23 Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor F23 Design niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van F23 Design of van derden daaronder begrepen. F23 Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat F23 Design zijn verbintenis had moeten nakomen. F23 Design kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover F23 Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is F23 Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 6.  Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door F23 Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door F23 Design aangegeven. F23 Design is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 2. F23 Design heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. F23 Design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. F23 Design kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan F23 Design verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien F23 Design echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat F23 Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor F23 Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 35% op de totale kosten na het ondertekenen van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 2. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst F23 Design geleverde blijft eigendom van F23 Design totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met F23 Design gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Het door F23 Design geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van F23 Design veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om F23 Design daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan F23 Design ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is F23 Design gerechtigd tot deze penningen. Voorzover nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens F23 Design bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval F23 Design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan F23 Design en door F23 Design aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van F23 Design zich bevinden en deze terug te nemen. Alle door F23 Design ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door F23 Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever. De door F23 Design vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever. Door F23 Design of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van F23 Design.

 

Artikel 8.    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door F23 Design te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. F23 Design kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door F23 Design verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van F23 Design, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar F23 Design geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan F23 Design te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan F23 Design te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat F23 Design in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient F23 Design in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij F23 Design opdracht gegeven heeft. 
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal F23 Design de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van F23 Design, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan F23 Design te retourneren en de eigendom daarover aan F23 Design te verschaffen, tenzij F23 Design anders aangeeft. 
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van F23 Design daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens F23 Design en de door F23 Design bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

 1. Indien F23 Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. F23 Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat F23 Design is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien F23 Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van F23 Design beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van F23 Design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. F23 Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van F23 Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan F23 Design toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. F23 Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van F23 Design of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Artikel 10.  Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart F23 Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan F23 Design toerekenbaar is. Indien F23 Design uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden F23 Design zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is F23 Design, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van F23 Design en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11.  Intellectuele eigendom en privacy

 1. F23 Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. F23 Design heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Persoonsgegevens van Opdrachtgever worden door F23 Design slechts gebruikt om aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. 
 3. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van Opdrachtgever blijven vertrouwelijk. F23 Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij F23 Design partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van F23 Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft F23 Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13.  Onderhoud websites en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
 3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s en wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
 4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
 5. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 6. De uiterlijke opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 

Artikel 14.  Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Na goedkeuren van de eerste opzet van de website en aanbetaling van 35% moet dit binnen 30 dagen gebeuren. Indien het aanleveren van materiaal ten behoeve van de bouw van de website langer dan 30 dagen na de geplande opleverdatum achterwege is gebleven is F23 Design gerechtigd het volledige nog openstaande restbedrag te factureren. Tenzij schriftelijk anders afgesproken.
 2. Plaatsing van het F23 Design logo en/of tekstlink naar F23 Design op de website van de Opdrachtgever. 
 3. Ten behoeve van het ontwerpen van de webvoorstellen voorziet Opdrachtgever F23 Design voorafgaand aan de conceptfase in beeld- en tekstmateriaal dat gebruikt mag worden in het design, zoals foto's, logo's, lettertypes en andere huisstijlelementen.
 4. Alvorens F23 Design overgaat tot de technische realisatie van het gekozen webvoorstel, dient Opdrachtgever de gewenste menustructuur en de webpagina's die daar deel van uitmaken kenbaar te maken aan F23 Design.
 5. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van alle webpagina content, zoals teksten, PDF documenten, foto's en overig beeldmateriaal. Tenzij anders afgesproken.
 6. Teneinde toegang te krijgen tot de server waarop de uiteindelijke website wordt gehuisvest, heeft F23 Design de corresponderende FTP gegevens nodig (indien de website niet gehost wordt op een F23 Server)
 7. Mocht de nieuwe website een database vereisen dan dient de hostingpartij van Opdrachtgever in een MySQL database te voorzien. De gegevens die nodig zijn om connectie te maken met de database dienen eveneens doorgegeven te worden aan F23 Design.
 8. Opdrachtgever is tevens eigenaar van dit materiaal of heeft het recht dit te mogen gebruiken voor de hier beschreven doeleinden. F23 Design draagt op geen enkele manier de verantwoordelijkheid voor  auteursrechtelijke claims op dit materiaal.
 9. F23 Design mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 15.  Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien F23 Design op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan F23 Design worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van F23 Design. F23 Design is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal F23 Design Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor F23 Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 5. Na het opleveren van de website volgt nog één correctie ronde die binnen 30 dagen moet zijn afgerond. Met deze correctie wordt niet bedoeld aanpassing van de totale teksten, layout en/of afbeeldingen maar eventuele kleine tekstuele aanpassingen.

 

Artikel 16.  Uitvoering van de overeenkomst

 1. F23 Design zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal F23 Design steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan F23 Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan F23 Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan F23 Design zijn verstrekt, heeft F23 Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. F23 Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor F23 Design kenbaar behoorde te zijn.
 5. F23 Design zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft F23 Design het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om, indien nodig, aan te kunnen tonen dat F23 Design hier opdracht voor heeft gekregen van Opdrachtgever, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door F23 Design of door F23 Design ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 8. Opdrachtgever vrijwaart F23 Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 10. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
 11. De opgegeven of overeengekomen levertijden (deadlines) gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
 12. F23 Design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 

Artikel 17.  Domeinnaam registratie en verhuizing

 1. De opdracht voor het registreren van een domein wordt alleen ontvankelijk verklaard als Opdrachtgever aan F23 Design de hiervoor benodigde bescheiden, zoals genoemd in artikel 2, per aangetekend schrijven of per fax doet toekomen.
 2. Voor het registreren dienen eenmalige registratie- en administratiekosten te worden betaald. Indien een domein niet minstens één maand voor de verloopdatum wordt opgezegd per aangetekend schrijven of per fax is Opdrachtgever het bedrag voor administratiekosten gedurende een nieuwe termijn verschuldigd. De termijn is voor *.com, *.net, *.org, *.biz, *.info, en *.nu twee jaar; voor de overige extensies geldt een termijn van 1 jaar.
 3. Voor domeinen van het type *.com, *.net en *.org dient een ondertekend aanvraagformulier te worden ingediend door Opdrachtgever. Voor de registratie van domeinen van overige domeinextensies dient een ondertekend aanvraagformulier, een ondertekende vrijwaringsverklaring en een uittreksel van de KvK niet ouder dan één jaar te worden ingediend waaruit blijkt dat de partij waarvoor de domeinnaam wordt geregistreerd een vestiging heeft in het land waarop de extensie van de domeinnaam betrekking heeft.
 4. F23 Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van typfouten, of andere fouten die zich kunnen voordoen bij de registratie van een domeinnaam. Opdrachtgever is verplicht om zelf te controleren of de domeinnaam is geregistreerd en gegevens hieromtrent correct zijn vastgelegd.
 5. Indien Opdrachtgever bij de controle van de domeinnaam conform artikel 3 tot de ontdekking komt dat er fouten hebben plaatsgevonden in de registratie dient deze dit per ommegaande te rapporteren aan F23 Design per fax of aangetekend schrijven. F23 Design heeft vanaf dat moment 14 dagen de tijd om de aanvraag te corrigeren, waarbij alle artikelen voor de originele aanvraag op deze correctie van toepassing zijn.
 6. F23 Design zal bij de registratie van de domeinnaam de klant voorzien van Internet adressen (URLs) waarmee Opdrachtgever de controle op juistheid van de domeinnaam zoals genoemd in artikel 3 gemakkelijk kan uitvoeren.
 7. F23 Design is verplicht om de registratie van een domeinnaam, mits het verzoek hiervoor op een correcte manier door de Opdrachtgever is ingediend, zoals genoemd in artikel 1, uit te voeren binnen 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag. Indien een andere partij tijdens deze periode de naam registreert kan F23 Design niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg hiervan.
 8. De totale aansprakelijkheid van F23 Design wegens toerekenbare tekortkoming in de registratie van een domeinnaam is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van € 500,- (vijfhonderd euro). 
 9. Onder directe schade in de zin van deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van F23 Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. De kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat F23 Design op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met een eventuele kostenbesparing ten gevolge van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever het belang van F23 Design naar behoren heeft behartigd.
 10. Aansprakelijkheid van F23 Design voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of schade aan het imago van Opdrachtgever is uitgesloten.
 11. F23 Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 18.  Domeinnamen en IP-adressen

 1. Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat F23 Design zal bemiddelen bij de registratie van een domeinnaam en/of IP adres, dient voorts hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen.
 2. Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. F23 Design speelt terzake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. F23 Design is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt gehonoreerd.
 3. F23 Design aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien het gebruik van de door de Opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart F23 Design voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval F23 Design bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.

 

Artikel 19.  Hosting reglementen

 1. De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan en mag worden verwacht.
 2. F23 Design hanteert de zogenaamde `fair use policy'. Dit houdt in dat bij een `normaal' gebruik de ter beschikkingstaande diensten en services van F23 Design door de Opdrachtgever en haar andere gebruikers onbeperkt kunnen worden benut mits niet anders overeengekomen. De Opdrachtgever conformeert zich, mede in het belang van de andere gebruikers aan de diensten en services van F23 Design, aan het bovenbedoelde `normale' gebruik.
 3. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer, alsmede voor het overschrijden van de `fair use'. F23 Design behoudt zich het recht voor om in geval van overschrijding als bedoeld in de vorige zin de overtreder per maand een bedrag van EUR. 0.01 per megabyte dataverkeer te factureren.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan illegale programma's of bestanden(bijvoorbeeld warez, MP3, pirated software, hackers programma's, virussen of archieven) te uploaden naar een account of te verspreiden.
 5. In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding van een systeem, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om chat-rooms te installeren.
 6. Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen sites en de daaruit voortvloeiende onevenredige belasting voor het netwerk, zijn de volgende handelingen en sites uitgesloten van vrij dataverkeer:
  1. Subhosting;
  2. Het verzenden van shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven;
  3. Mirror sites;
  4. Sites als distributiepunten;
  5. Sites met als primair doel het verspreiden van bestanden.
 7. Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden.
 8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vanaf het inlogaccount serverprocessen te laden (IRC of IRC-bots).
 9. Ieder inlogaccount heeft zijn eigen cgi-bin (script directory). Het staat de Opdrachtgever vrij te kiezen welke cgi-scripts hij wenst te gebruiken. F23 Design behoudt zich daarentegen het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging cgi-scripts te deactiveren, indien deze de goede werking van de server mocht beïnvloeden.
 10. De Opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals onder meer het opstarten van processen/programma's, op de systemen van F23 Design, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van F23 Design en/of overige internetgebruikers, dan wel het gebruik daarvan naar het oordeel van F23 Design kunnen hinderen of verhinderen.
 11. Het is de Opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en diensten van F23 Design, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik van het internet (Netiquette, zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp:.ripe.net/rfc/rfc1855.txt.)). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen en/of gedragingen:
  1. Het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op eenandere wijze kwetsend kan worden genoemd;
  2. Het bedreigen en/of op andere wijze lastig vallen van personen, mede daaronder begrepen het zogenaamde `mailbommen';
  3. Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. Het opslaan en verspreiden van kinderporno, pornografie, obsceen en sex-gerelateerd materiaal;
  5. Het verrichten en promoten van illegale activiteiten;
  6. Het zonder toestemming binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (hacken);
  7. Het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  8. Het verspreiden van vertrouwelijke informatie;
  9. Het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd verspreiden van ongewenste electronische berichten (spamming, flames).
  10. Het vernielen, beschadigen, onstabiel en/of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
 12. Onder de bovenaangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is bepaald.
 13. De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. F23 Design behoudt zich het recht voor om op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare normen nadere invulling te geven aan hetgeen zij terzake toelaatbaar acht.
 14. De Opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan F23 Design door te geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen e-mail adressen, en eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de Opdrachtgever zich om deze wijzigingen tijdig aan F23 Design bekend te maken. Indien de Opdrachtgever nalatig is ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid en als gevolg daarvan een tot de Opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling nochthans haar werking heeft.
 15. F23 Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 20.  Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan F23 Design.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal F23 Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 21.  Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van F23 Design, geldende voor de periode waar de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief b.t.w..
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting.
 5. Opdrachten met een looptijd van meer dan 1 jaar zullen de verschuldigde kosten per kalenderjaar in rekening worden gebracht.
 6. Indien F23 Design met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is F23 Design niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. F23 Design mag prijsstijgingen doorberekenen, indien F23 Design kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

 

Artikel  22.  Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Leeuwarden. 
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met F23 Design.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 5. Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van F23 Design is het Nederlands recht van toepassing.
 6. F23 Design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.